Obszar objęty pracami uległ największej metamorfozie w odniesieniu do stanu istniejącego. W ciągu zaledwie kilku miesięcy zamienił się z zapomnianych i zdziczałych terenów, będących kiedyś gospodarstwem rolnym a jeszcze jesienią 2023 nieprzebytą gęstwiną drzew i krzewów, na nowoczesny i bardzo uporządkowany park miejski. Metamorfoza ta wymagała ogromnych nakładów prac szczególnie w zakresie prac ziemnych i gospodarki istniejącym drzewostanem. Założenia rozwiązań dla zagospodarowania terenu wykonano w oparciu o bardzo bogatą programowo koncepcję, wykonaną przez Gminę Pobiedziska. Projekt zagospodarowania terenu oraz zieleni zgodnie z złożeniami koncepcji, niesie za sobą ideę stworzenia miejsca przewidującego teren pod Park Miejski jako przestrzeń wypoczynku i rekreacji, otwartą i podzieloną na strefy m.in.:
• teren koncertowo/piknikowy;
• teren gier / kino plenerowe;
• ogródek doświadczalny ze skrzyniami na rośliny i warzywa;
• ogród deszczowy – z kładką pieszą nad rozlewiskiem;
• strefę relaxu wraz ze strefą poetycką;
• eko klasę ze ścianą-tablicą;
• miejsce na biwak z paleniskiem i siedziskami; w którym będzie przebywali ludzie w tym młodzież i dzieci (w kontekście sąsiedztwa parku ze szkołą).

Zgodnie z założeniem projektu to park edukacyjny stąd nie zabrakło tutaj takich elementów jak Ogród doświadczalny, gdzie uczniowie szkoły będą mogli hodować własne warzywa, ogród deszczowy z bogata kolekcją roślin w tym roślin chronionych, Eko klasę, czy kolekcje starych (pamiętających czasy młodości ich rodziców) odmian drzew owocowych takich jak kosztela, papierówka grusza klapsa > jak na park przystało jest też teren przewidziany pod przeprowadzane imprez plenerowych (koncerty, projekcje filmów) jest teren na piknik i miejsce na ognisko czy grill. Tak więc park łączy w sobie zarówno funkcje edukacyjne jak i rekreacyjne. W ramach projekt budowy parku wraz ze skarpą oraz renaturalizacją istn. rowu, przewidziano, posadzenie ponad 18.6 tysięcy krzewów i bylin oraz ponad 60 sztuk nowych drzew. Sama powierzchnia nowych nasadzeń z krzewów i bylin to blisko 3000 m2 powierzchni Zastosowane rozwiązań związanych z renaturalizacją istniejącego rowu przyjęto w oparciu o wytyczne zawarte w opracowaniu „Przyjazne naturze kształtowanie rzek i potoków” W ramach zagospodarowania uformowano zakola oraz wyspę porośniętą drzewami w tym małe starorzecze. Zagospodarowanie brzegów cieku wzbogacono bogatą i efektowną roślinnością wodną przywodną i bagienną. Ciek wodny jest obszarem przyjaznym dla siedlisk bardzo wielu gatunków owadów, płazów małych ssaków i ptaków. Brzegi koryta wodnego mają łagodne zejście, co umożliwi swobodny dostęp do wody płazom i małym ssakom. Do prawidłowego funkcjonowania nowego cieku wodnego potrzebny jest jednak wysoki poziom wód w otaczających go zbiornikach. Jeżeli ich poziom wód będzie się obniżał, czemu przeciwdziała Gmina, ciek wodny zamieni się w suche koryto pozbawione wody i życia.

Krzysztof Sobolewski
Projektant/Koordynator prac projektowych Firma Ska Projekt

Przewiń na górę
pl_PLPolski
Skip to content