Silkior

Dla klimatu i dla ludzi


Celem projektu jest zwiększenie odporn
ości gminy Pobiedziska
na zmiany klimatyczne poprzez realizację inwestycji zielono-niebieskiej infrastruktury
oraz poprawę świadomości ekologicznej
i zachowań wśród mieszkańców na bardziej przyjazne.

Aktualności

Konferencja kończąca projekt Zielono-niebieskie Pobiedziska

W Pobiedziskim Ośrodku Kultury odbyła się konferencja podsumowująca projekt „ZIELONO-NIEBIESKIE POBIEDZISKA”. Zaproszonych gości przywitał Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Artur Ostatkiewicz, a spotkanie otworzył Burmistrz Ireneusz Antkowiak wraz z Klaudią Sady – jedną z inicjatorów powstania parku miejskiego. Minister Klimatu i Środowiska Paulinę Hennig-Kloskę reprezentowała Agnieszka Wiśniewska, która odczytała

Czytaj dalej »

Co już zrobiliśmy i co zamierzamy zrobić?

Gmina Pobiedziska wykorzystując doświadczenia z projektu „Zielono-niebieskie Pobiedziska”, a także zdając sobie sprawę z faktu, jak ważna jest ochrona klimatu oraz minimalizowanie odczuwania jego zmian, podejmuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, dzięki którym poprawia się jakość i komfort życia mieszkańców, ale też minimalizowany jest negatywny wpływ na środowisko naturalne i

Czytaj dalej »

Wykonanie ścieżek łączących „Promenadę” z ul. Kostrzyńską i Parkiem Miejskim oraz renaturalizacja rowu

Rozpoczęcie prac poprzedzone zostało wykonaniem ekspertyzy przyrodniczej i sprawdzeniem wszystkich terenów zieleni w obrębie planowanej inwestycji na obecność ptaków i gatunków chronionych. Po wykonaniu ekspertyzy przystąpiliśmy do ogrodzenia placu budowy i zabezpieczenia drzew. Prace rozpoczęliśmy od oczyszczenia skarp wzdłuż promenady pod planowane przyszłe nasadzenia. Zostały wykonane ścieżki/drogi dojazdowe wzdłuż boiska

Czytaj dalej »

Metamorfoza Parku Miejskiego

Obszar objęty pracami uległ największej metamorfozie w odniesieniu do stanu istniejącego. W ciągu zaledwie kilku miesięcy zamienił się z zapomnianych i zdziczałych terenów, będących kiedyś gospodarstwem rolnym a jeszcze jesienią 2023 nieprzebytą gęstwiną drzew i krzewów, na nowoczesny i bardzo uporządkowany park miejski. Metamorfoza ta wymagała ogromnych nakładów prac szczególnie

Czytaj dalej »

Budowa Parku Miejskiego

Rozpoczęcie prac poprzedzone zostało wykonaniem ekspertyzy przyrodniczej i sprawdzeniem wszystkich terenów zieleni w obrębie planowanej inwestycji na obecność ptaków i gatunków chronionych. Po wykonaniu ekspertyzy przystąpiliśmy do ogrodzenia placu budowy. Zastany teren budowy był gęsto zarośnięty krzewami oraz wysokimi trawami. Po zabezpieczeniu drzew przystąpiono do prac przygotowawczych. Na teren budowy

Czytaj dalej »

Park Malucha

W parku zastosowano bardzo dużo elementów związanych z retencjonowaniem wody, wraz z wprowadzaniem charakterystycznych dla nich roślinzbiorowisk wodnych i przywodnych. W projekcie zastosowano gatunki krajowe pozyskane z lokalnych szkółek. Projekt pod kątem zagospodarowania, doboru i lokalizacji grup roślin przewidywał powstanie kontrastowego zestawienia barw i form roślinnych. Kompozycje roślinne mają być

Czytaj dalej »

Budowa promenady

Realizacja inwestycji miała za zadanie podniesienie warunków bezpieczeństwa oraz warunków użytkowania, pośrednim efektem będzie również podniesienie walorów estetyczno-wizualnych, a także zwiększenie atrakcyjności tego obszaru miasta pod kątem rekreacji i wypoczynku. Podstawowy zakres robót dotyczył :• budowy ciągu pieszo-rowerowych stanowiącego element składowy w zakresie kontynuacji ścieżki dydaktycznej,• budowy pochylni stanowiących rozwiązanie

Czytaj dalej »

Co zrealizowaliśmy?

Zagospodarowanie terenów zieleni przy promenadzie W roku 2022 Gmina Pobiedziska podpisała umowę z Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. na realizację prestiżowego zadania – zagospodarowanie terenów zieleni przy budowanej promenadzie, biegnącej wzdłuż zachodniego brzegu J. Małe. Projekt zakładał: założenie ekologicznych, najbardziej zbliżonych do danego środowiska siedlisk roślin opartych, na rodzimych gatunkach.

Czytaj dalej »

Jak to się zaczęło?

W 2019 roku młodzież ze Szkoły Podstawowej w Pobiedziskach złożyła na ręce Burmistrza wniosek podpisany przez 376 osób, o stworzenie na terenie miasta bezpiecznej przestrzeni zielonej, przyjaznej dla młodych, starszych i niepełnosprawnych osób. Choć gmina Pobiedziska bogata jest w tereny zielone, uczniom brakowało miejsc, gdzie mogliby integrować się, nawiązywać więzi

Czytaj dalej »

Zmieniamy domowe podejście i chronimy klimat

Gmina Pobiedziska od wielu lat prowadzi szereg działań dotyczących ochrony środowiska. Temat ważny, popularny i aktualny. Pytanie jak my, mieszkańcy gminy dokładamy swoją cegiełkę do tych działań? Powstaje coraz więcej energooszczędnych domów, panele fotowoltaiczne zagościły w naszym krajobrazie, oszczędzamy wodę w domu i w ogrodzie. Młodzież i dzieci chętnie biorą

Czytaj dalej »

Wspólnie podróżujemy

Czyste powietrze pachnące lasem, powietrze, w którym wyczuwa się zapach jeziora lub dojrzałego zboża – kto o nim nie marzy? Poszukujemy go, wyruszając na wakacje i weekendowe wypady. Co robić, by takiego powietrza było jak najwięcej? Można tak, jak to się robi w gminie Pobiedziska: użytkować autobusy z napędem elektryczno-spalinowym.

Czytaj dalej »

Jak zaplanować zrównoważone i atrakcyjne miasto?

Mieszkańcy dużych miast coraz bardziej przekonują się, często w sposób dobitny i bolesny, jak bardzo dobrostan psychiczny zależy od jakości przestrzeni, w której przychodzi nam żyć. Naukowcy zajmujący się badaniami jakości życia w europejskich miastach, uświadamiają nam, że model rozwoju oparty tylko na wzroście gospodarczym prowadzi wprawdzie do bogacenia się

Czytaj dalej »

Biznes w trosce o klimat

Coraz więcej przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że aspekt ekologiczny w prowadzeniu działalności gospodarczej nie może być ignorowany. Oczekiwania partnerów biznesowych i klientów wobec świadomości ekologicznej rosną. Wypełnienie ambitnych standardów środowiskowych staje się warunkiem koniecznym dla skutecznego funkcjonowania na rynku międzynarodowym. TIP-TOPOL konsekwentnie inwestuje w nowoczesne technologie i materiały, aby zminimalizować

Czytaj dalej »

Skutki zmian klimatu

Zmiana klimatu stanowi jedno z najważniejszych zagadnień przyrodniczo-społecznych, które już wpływa na nasze życie, a wpływ ten będzie dalej narastać. Jednym z objawów zmiany jest fakt, iż w ciągu ostatniej dekady (2011-2020) średnia roczna temperatura w Polsce wzrosła o 0.82 °C. Ta pozornie niewielka różnica ma duże znaczenie dla funkcjonowania

Czytaj dalej »

Drzewa w środowisku życia człowieka

Drzewa to licząca około 80 tysięcy grupa gatunków, które w świecie roślin wyróżniają  się m.in. długowiecznością, potęgą oraz silnie rozbudowaną strukturą części nadziemnych i podziemnych, bogactwem form, dostosowaniem do różnych warunków klimatycznych i glebowych, a w konsekwencji pierwszorzędną rolą w tworzeniu najwyżej uorganizowanych ekosystemów lądowych, czyli lasów. Kluczowym rezultatem pojawienia

Czytaj dalej »

Organizacje pozarządowe jako inicjatorzy zmian

PRZYKŁAD FUNDACJI SENDZIMIRA Organizacje pozarządowe odgrywają w Polsce kluczową rolę w edukacji ekologicznej i tworzeniu partnerstw dla zrównoważonego rozwoju. Ich znaczenie stale wzrasta, m.in. w kontekście zmian klimatu i wynikających z nich wyzwań dla gospodarki i samorządów. Jedną z najbardziej aktywnych organizacji o takim profilu jest fundacja założona przez Tadeusza Sendzimira (1894-1989),

Czytaj dalej »

Owady zapylające – dlaczego musimy je chronić?

Zapylacze są to zwierzęta, dzięki którym następuje zapylenie roślin, prowadzące do powstania nasion i zapewnienia zmienności genetycznej. Zapylacze dokonują tego niejako przy okazji – żywią się nektarem i pyłkiem produkowanymi przez kwiaty, a odwiedzając kolejne przenoszą go pomiędzy roślinami. W Polsce najważniejszą grupą zapylaczy są błonkówki z nadrodziny Apoidea, tzw.

Czytaj dalej »

Stowarzyszenie Kasztelania Ostrowska dla klimatu dobre praktyki z terenu gminy Pobiedziska

Przyrodę najlepiej jest poznawać regionalnie, a jeśli mowa o Pobiedziskach to tym regionem jest Kasztelania Ostrowska. W trosce o ten obszar powstało w 2014 roku Stowarzyszenie „Kasztelania Ostrowska”, które łączy wszystkie osoby, dla których ten region jest  bliski. Edukacja stanowi ważny element działalności stowarzyszenia od początku jego działalności. Popularyzację nauki

Czytaj dalej »

O “najeźdźcach” w przyrodzie

Gatunek zajmujący dość szybko dany obszar, który rozprzestrzenia się naturalnie lub z udziałem człowieka i zagraża rodzimym organizmom nazywamy gatunkiem inwazyjnym. Taki gatunek konkuruje z rodzimymi roślinami i może doprowadzić do ich wyginięcia. Populacje gatunków inwazyjnych są ogromnym zagrożeniem dla różnorodności biologicznej cennych ostoi. Co możemy zrobić w walce z

Czytaj dalej »

Miejsca różnorodności, miejsca zachwytu

Ukołysani łąkami Czerwcowe morze traw i kwiatów przywołuje dobre odczucia. Bywanie w otoczeniu dzikiej przyrody istotnie wpływa pozytywnie na nasze emocje – dzika przyroda jest ważna. Ostoje różnorodności gatunkowej są dla nas dziedzictwem, które rozwijało się setki lat, a przy tym daje nam szansę na spotkanie z rzadkimi dzikimi roślinami,

Czytaj dalej »

Przyroda przez wieki

Zielone wehikuły czasu Krajobraz naszej okolicy tworzą obszary o różnej historii użytkowania. Starsi mieszkańcy pamiętają pola uprawne, które dzisiaj pokrywają lasy. Wokół Pobiedzisk zachowały się także ostoje przyrody, które trwają jako lasy, łąki i torfowiska od dłuższego czasu. Istnieją nieprzerwanie od kilku wieków i są wyjątkowo cenne – to tam

Czytaj dalej »

Miejsca cenne przyrodniczo

Zmiany klimatu wpływają na przyrodę naszej okolicy. Zielono-niebieska infrastruktura powinna być częścią troski o zachowanie różnorodności przyrodniczej. Jest w niej szansa na pozytywne zmiany – może przyczynić się do zwiększenia zatrzymywania wody, ochrony gleb, zachowania w krajobrazie miejsc przyjaznych organizmom. Miejsca cenne przyrodniczo są naszym dziedzictwem lokalnym. Ich ochrona jest

Czytaj dalej »

Prace przy budowie Parku Miejskiego trwają

Trwa realizacja zadnia nr 3 pn.: „Budowa Parku Miejskiego w Pobiedziskach”  na kwotę  2.807 598,55 zł brutto, z terminem wykonania 129 dni od dnia podpisania umowy tj. 29 grudnia 2023 r. Zrealizowano roboty porządkowe oraz część robót ziemnych, wybudowano kanał technologiczny,  zdemontowano ogrodzenie, wbudowano oporniki i wykonano konstrukcje pod ścieżki.

Czytaj dalej »

Budowa placu zabaw dla najmłodszych dobiega końca

Trwa realizacja zadnia nr 1 podzadania pn.: „Budowa Parku Malucha w Pobiedziskach” na łączną kwotę 909 140,32 zł brutto. Zrealizowano roboty ziemne, wykonano prace brukarskie, zamontowano lampy solarne oraz znaczną cześć urządzeń i wyposażenia placu zabaw. Wykonawca oczekuje na dostawę ostatnich urządzeń i elementów wyposażenia placu zabaw. Termin realizacji zadania

Czytaj dalej »

Budowa promenady w Pobiedziskach zakończona

Zakończono realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zielono – niebieskie Pobiedziska” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, obszar programowy Klimat. Zadanie nr 1 „Budowa promenady w Pobiedziskach wraz z oświetleniem solarnym: Łączna kwota za usługę: 1.921.663,91 zł. Przypominamy, że projekt polega na utworzeniu

Czytaj dalej »

Trwa realizacja zadania

Trwa realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Zielono – niebieskie Pobiedziska” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, obszar programowy Klimat. Kontynuowane są roboty budowlane dla zadania nr 1 „Budowa promenady w Pobiedziskach wraz z oświetleniem solarnym: Prace ziemne związane z urządzeniem zieleni przy

Czytaj dalej »

Rusza budowa parku miejskiego nad Jeziorem Małym

Dnia 22 sierpnia  2023 roku  podpisano umowę dla zadnia nr 3 pn.: „Budowa Parku Miejskiego w Pobiedziskach”  na kwotę  2.776.666,18 zł brutto, z terminem wykonania  90 dni od dnia podpisania umowy tj. koniec listopada 2023 r. To kolejna, po promenadzie i Parku Malucha, inwestycja powstająca w ramach projektu Zielono-Niebieskie Pobiedziska.

Czytaj dalej »

Pobiedziska wybrały zieloną drogę

Gmina Pobiedziska realizuje projekt „Zielono-niebieskie Pobiedziska”, współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Powstaną dwa parki: Park Malucha i Park Miejski, promenada oświetlona lampami fotowoltaicznymi, przewidziana jest również renaturalizacja istniejącego rowu między dwoma jeziorami. Wszystko co robimy w tym projekcie ważne jest dla czystego

Czytaj dalej »

Ogródki szkolne w ramach projektu Zielono – niebieskie Pobiedziska

Rok szkolny 2022/2023 był kolejny rokiem pracy uczniów i nauczycieli w ogrodach szkolnych. W dniu 14 czerwca 2023 r. Jury dokonało oglądu i oceny ogródków szkolnych założonych przez sześć szkół  podstawowych w ramach projektu „Zielono-niebieskie Pobiedziska”.  Uczniowie klas I-IV, dla których Gmina Pobiedziska jest organem prowadzącym, pod opieką nauczycieli prowadzących

Czytaj dalej »

Model Odnawialnych Źródeł Energii

Uczniowie klas V-VIII pięciu szkół podstawowych byli uczestnikami zajęć pozalekcyjnych o różnorodnej tematyce. Znaczna część ich zainteresowań przypadła na OZE.  Zadaniem grup było przygotowanie modelu OZE, należało wymyślić, zaprojektować, zamówić odpowiednie części i zbudować. Praca była trudna, a nawet bardzo trudna, ale szkoły z Pobiedzisk, Letniska, Jerzykowa Wronczyna i Węglewa 

Czytaj dalej »

XIV Ogólnopolski Edukacyjny Piknik Ekologiczny Pobiedziska 2023

Patronem honorowym Pikniku był Marszałek Województwa Wielkopolskiego, natomiast Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu objął Piknik patronatem naukowym. Partnerami imprezy byli: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Nadleśnictwo Czerniejewo,  Nadleśnictwo Babki, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu,  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Stowarzyszenie Promocji

Czytaj dalej »

XIV Ogólnopolski Edukacyjny Piknik Ekologiczny Pobiedziska 2023

Piknik, który odbył się na terenie boiska przy Szkole Podstawowej w Pobiedziskach pod hasłem DLA KLIMATU I DLA LUDZI, zorganizowany został w ramach projektu „ZIELONO-NIEBIESKIE POBIEDZISKA”. Partnerzy imprezy, przedszkole Pastelowy Świat, a także szkoły z terenu gminy Pobiedziska biorące udział w projekcie „ZIELONO-NIEBIESKIE POBIEDZISKA”, wystawiły ciekawe stoiska edukacyjne. Podczas Pikniku

Czytaj dalej »

Co robimy dla klimatu i dla ludzi?

Co robimy dla klimatu i dla ludzi? W dniu 21 kwietnia 2023r. w Pobiedziskim Ośrodku Kultury odbyła się konferencja w trakcie realizacji projektu  „ZIELONO-NIEBIESKIE POBIEDZISKA”, podczas której zostały podsumowane przeszło roczne działania ze szczególnym uwzględnieniem zadań ekologicznych i edukacyjnych. Prelegenci natomiast przybliżyli tematykę związaną ze zmianami klimatu jako wyzwanie dla

Czytaj dalej »

Warsztaty w szkołach – rok szkolny 2022/2023 – edycja wiosenna

Ogrody szkolne we współczesnej szkole. Znak edukacyjnego zacofania, a może jednak postępu? „Taka cisza w ogrodzie, że się jej nie oprze,Żaden szelest, co chętnie taje w niej i ginie.Czerwieniata wiewiórka skacze po sośninie,Żółty motyl się chwieje na złotawym koprze…..”„Taka cisza w ogrodzie”                                                                                             Bolesław Leśmian Władysław Podkowiński, „Dzieci w ogrodzie” Wiosna

Czytaj dalej »

Warsztaty w szkołach – rok szkolny 2022/2023 – edycja jesienna

Jesień roku 2023 to czas sprzątania w szkolnych ogrodach, sadzenia roślin cebulowych, uczniowie widzieli jak zmienia się ogród, jak wiele zależy od nich samych. Po takim doświadczeniu, dzięki udziale w projekcie „Zielono-niebieskie Pobiedziska”, uczniowie pisząc w późniejszych latach wypracowanie o następstwie pór roku w „Chłopach” W. Reymonta będą wiedzieli o

Czytaj dalej »

Retencjonowanie wód w kontekście ochrony klimatu

Rola wody w krajobrazie Stale słyszymy o konieczności oszczędzania wody z powodu kurczących się jej zasobów. Niestety, większość obszaru Polski charakteryzuje się niedoborem wody. Szacuje się, że zasoby wód powierzchniowych Polski są niewielkie i wynoszą około 62 km3. Dodatkowo cechuje je zmienność sezonowa, w roku bardzo suchym zasoby mogą zmniejszyć

Czytaj dalej »

Konkurs – Najciekawsza forma zagospodarowania wody deszczowej

KONKURS W RAMACH PROJEKTUZIELONO-NIEBIESKIE POBIEDZISKA„Najciekawsza forma zagospodarowania wody deszczowej” Zapraszamy pełnoletnich mieszkańców miasta i gminy Pobiedziska do udziału w konkursie„Najciekawsza forma zagospodarowania wody deszczowej”, którego organizatorem jest Gmina Pobiedziska. Konkurs ma na celu kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych zmierzających do oszczędności wody. Zadaniem uczestników jest dostarczenie filmu lub dokumentacji zdjęciowej wraz

Czytaj dalej »

Aktualny stan prac w ramach zadania Zielono-niebieskie Pobiedziska

Trwa realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Zielono-niebieskie Pobiedziska” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, obszar programowy Klimat. – Podpisano umowę na wykonanie prac przygotowawczych z zakresu zieleni – zerwanie darni, nawiezienie ziemi urodzajnej, zabezpieczenie skarp,Łączna kwota za usługę: 376.269,60 zł – Podpisano

Czytaj dalej »

Konkurs na „Film promocyjny – ekologia idzie w parze ze zdrowiem”

Mateusz Blachnierek, Maria Wachowiak i Kuba Gościniak zostali laureatami konkursu „Film promocyjny – ekologia idzie w parze ze zdrowiem” . Konkurs przeprowadzono w ramach projektu „Zielono-niebieskie Pobiedziska”.Uczestnicy konkursu przygotowali filmy pokazujące potrzebę zachowań zmierzających do ograniczenia zmian klimatu i łagodzenia skutków tych zmian w życiu codziennym. Trwające nie dłużej niż

Czytaj dalej »

O drzewach i klimacie

O drzewach i klimacie Pierwsze organizmy żywe pojawiły się na naszej planecie ok. 3,8 miliarda lat temu i już wtedy niektóre z nich, choć jeszcze bardzo drobne i prymitywne, wykorzystywały promieniowanie słoneczne do produkcji energii w procesie fotosyntezy, której produkt uboczny, tlen, zaczął powoli i nieznacznie wzbogacać ziemską atmosferę. Zasadniczy

Czytaj dalej »

Konkurs organizowany w ramach projektu Zielono-niebieskie Pobiedziska

ZMIANA TERMINU (do 27 września 2022r.) NADSYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH W KONKURSIE ORGANIZOWANYM W RAMACH PROJEKTU ”ZIELONO-NIEBIESKIE POBIEDZISKA” Zapraszamy do udziału w konkursie „Film promocyjny – ekologia idzie w parze ze zdrowiem”  organizowanym w ramach projektu „Zielono-niebieskie Pobiedziska”. Konkurs skierowany jest do osób w wieku 15-20 lat z terenu miasta i

Czytaj dalej »

Budowa promenady w Pobiedziskach

W dn. 21.07.2022 r. ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym pn. „Budowa promenady w Pobiedziskach wraz z oświetleniem solarnym” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zielono – niebieskie Pobiedziska”  dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021  ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, obszar programowy Klimat. Kwota dofinansowania dla całego zadania: 3

Czytaj dalej »

Adaptacja miast do nowych warunków pogodwych

Coraz cieplej Kolejna fala upałów nawiedziła nasz kraj w ostatnich tygodniach. Jej skutkiem było wyrównanie rekordu czerwcowej temperatury powietrza (38.3 °C) z 2019 a 1. lipca przetoczył się nad naszymi głowami front, który skutecznie uwolnił olbrzymie ilości wody z chmur powstałych na styku dwóch mas powietrza – zanotowano opady nawalne

Czytaj dalej »

Warsztaty w szkołach – 2021/2022

W ramach Projektu Zielono-niebieskie Pobiedziska, którego celem jest m.in. zwiększenie odporności gminy Pobiedziska na zmiany klimatyczne poprzez szereg działań wpływających na poprawę świadomości ekologicznej i zachowań  mieszkańców  przewidziano szereg działań edukacyjnych, w tym prowadzenie warsztatów w szkołach. Realizacja projektu odbyła się przy wsparciu partnera z Norwegii  – organizacji pozarządowej INTBAU.

Czytaj dalej »

XIII Ogólnopolski Edukacyjny Piknik Ekologiczny Pobiedziska 2022

Piknik, który odbył się 11 czerwca br. na terenie boiska przy Szkole Podstawowej w Pobiedziskach pod hasłem DLA KLIMATU I DLA LUDZI, zorganizowany został w ramach projektu „ZIELONO-NIEBIESKIE POBIEDZISKA”. Celem projektu jest zwiększenie odporności gminy Pobiedziska na zmiany klimatyczne poprzez realizację inwestycji zielono-niebieskiej infrastruktury oraz poprawę świadomości ekologicznej i zachowań

Czytaj dalej »

XIII Ogólnopolski Edukacyjny Piknik Ekologiczny Pobiedziska 2022

Zapraszamy na „XIII Ogólnopolski Edukacyjny Piknik Ekologiczny Pobiedziska 2022”, który odbędzie się w dniu 11 czerwca 2022r. Piknik organizowany jest w ramach projektu „ZIELONO-NIEBIESKIE POBIEDZISKA”. Celem projektu jest zwiększenie odporności gminy Pobiedziska na zmiany klimatyczne poprzez realizację inwestycji zielono-niebieskiej infrastruktury oraz poprawę świadomości ekologicznej i zachowań wśród mieszkańców na bardziej

Czytaj dalej »

Rozpoczynają się prace w terenie

Gmina Pobiedziska otrzymała dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” dla przedsięwzięcia pn. „Zielono – niebieskie Pobiedziska”. Częścią tego przedsięwzięcia jest realizacja I części zadania inwestycyjnego pn. „Zielono – niebieskie Pobiedziska – łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków”,

Czytaj dalej »

Rozpoczynamy realizację projektu „Zielono-niebieskie Pobiedziska”

W dniach 2 i 3 lutego br. w Szkole Podstawowej w Jerzykowie odbyły się szkolenia i warsztaty, które są częścią projektu „Zielono-niebieskie Pobiedziska”. W dwudniowych zajęciach   uczestniczyło 48 nauczycieli gminnych placówek oświatowych oraz 10  pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach. Celem spotkań było nabycie wiedzy w zakresie: poznania praktycznych

Czytaj dalej »

Konferencja inaugurująca realizację projektu „Zielono-niebieskie Pobiedziska”

Przyszłość Gminy Pobiedziska to innowacyjność szanująca naturalne środowisko i dziedzictwo kulturowe oraz stwarzanie jak najlepszych warunków dla życia mieszkańców. W dniu 1 lutego, w Sali Szkoleniowej firmy TIP- TOPOL odbyła się Konferencja inaugurująca realizację projektu „Zielono-niebieskie Pobiedziska”, podczas której zostały zaprezentowane założenia projektu, cele oraz produkty, które będą osiągnięte dzięki

Czytaj dalej »

Umowa w sprawie realizacji projektu „Zielono-niebieskie Pobiedziska” podpisana

W środę 17 listopada br. w Urzędzie Miasta i Gminy została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, reprezentowanym przez Dianę Piotrowską, p.o. Dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody i Leśnictwa a Gminą Pobiedziska reprezentowaną przez Sekretarza Gminy Pobiedziska/Zastępcę Burmistrza Artura Ostatkiewicza i Skarbnika Gminy Agatę Majcherczak.

Czytaj dalej »

O projekcie

Ministerstwo Klimatu poinformowało w komunikacie, że w czerwcu ruszy konkurs na najbardziej zielono-niebieską infrastrukturę. To element projektu pod nazwą Miasto z klimatem, a jego beneficjentami mogą być gminy miejskie w dwóch kategoriach: do 100 tys. mieszkańców i powyżej 100 tys. mieszkańców. Aby zdobyć pieniądze, jednostki samorządu terytorialnego muszą posiadać gotowy do realizacji projekt, który pozwoli lepiej przystosować miasto do zmian klimatu.

Co kryje się pod hasłem zielono-niebieska infrastruktura? Ministerstwo tłumaczy, że w pierwszej kolejności chce nagradzać przedsięwzięcia, w których będą się łączyć kształtowanie zieleni miejskiej i zagospodarowanie wód opadowych. Chodzi zatem m.in. o likwidację powierzchni nieprzepuszczalnych i rozwój terenów zieleni w miastach. Projekt nieprzypadkowo skierowany jest do miast – to one mają poważny problem z zatrzymaniem wody, np. tej z opadów.

Na wspomniany cel Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zarezerwował 10 mln zł. Niewiele, jeśli weźmie się pod uwagę, że Polska już teraz cierpi na deficyt wody, a za chwilę może się zmagać z najgorszą od ponad stu lat suszą. Pocieszające jest to, że ministerstwo nazywa konkurs pilotażem i jeśli będzie się on cieszył zainteresowaniem, może być powtarzany w kolejnych latach. Pozostaje liczyć na to, że w przyszłości budżet projektu będzie większy.

Uczestnicy programu mogą otrzymać dotacje maksymalnie w wysokości do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 1 mln zł na inwestycję. To z pewnością nie uzdrowi sytuacji nawet w mniejszych miejscowościach. Tymczasem ministerstwo w swym komunikacie pisze o „wsparciu miast w drodze do transformacji, w kierunku neutralności klimatycznej i odporności na zmiany klimatu”. Aby uzyskać taką odporność, potrzebne są miliardy złotych i naprawdę przemyślana strategia.

Finansowanie

Gmina Pobiedziska otrzymała dofinansowanie w wysokości 3 551 375,90zł na projekt ZIELONO-NIEBIESKIE POBIEDZISKA

Ministerstwo Klimatu i Środowiska działając jako Operator Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, podjęło decyzję o przyznaniu dofinansowania 19 projektom złożonym w konkursie „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach”. Gmina Pobiedziska znalazła się na 4 miejscu listy rankingowej, z kwotą dofinansowania 3 551 375,90 zł.

Konkurs cieszył się niezwykłym zainteresowaniem Wnioskodawców. W naborze na zielono-niebieskie inwestycje złożono 91 wniosków, na łączną kwotę 127,4 mln euro, co oznacza, że alokacja została przekroczona prawie 5,5-krotnie. Do oceny merytorycznej przeprowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach zielono-niebieskich inwestycji zostały przekazane 84 projekty. Przygotowana w wyniku przeprowadzonej oceny wniosków lista rankingowa była przedmiotem dyskusji i rekomendacji Komitetu ds. Wyboru Projektów. Posiedzenie Komitetu odbyło się 18 czerwca br. Decyzją Pana Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, w obszarze Zmiany Klimatu w ramach zielono-niebieskich inwestycji, dofinansowanie otrzymało 19 projektów.

W związku z tym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przystąpi do podpisywania umów z Beneficjentami.

Zgłoszony do konkursu przez Gminę Pobiedziska projekt kompleksowy obejmuje zarówno działania: adaptacyjne, mitygacyjne i działania edukacyjno-informacyjne. Tematyka działań edukacyjnych poświęcona jest zmianom klimatu i promowaniu dobrych praktyk w tym zakresie. Poprzez realizację zadań wpływających na zwiększenie powierzchni przepuszczalnych, zagospodarowanie wody opadowej i nasadzenia nastąpi zwiększenie odporności gminy na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu.

W ramach projektu przewidziano

DZIAŁANIA ADAPTACYJNE:

  • z zakresu zielonej infrastruktury – tworzenie systemu zieleni miejskiej ( nasadzenia zieleni, ogrody deszczowe,) z zakresu niebieskiej infrastruktury gospodarowania wodą, renaturalizacja oraz zastosowanie nawierzchni przepuszczalnych.

DZIAŁANIA MITYGACYJNE:

  • promowanie jazdy na rowerze jako alternatywy dla przemieszczania się pojazdami silnikowymi, stworzenie infrastruktury w postaci stojaków do rowerów oraz promowanie tego sposobu transportu w konkursach, zastosowanie OZE w postaci lamp solarnych do oświetlenia i uzupełnienie tworzonych terenów zieleni.

DZIAŁANIA EDUKACYJNO-INFORMACYJNE

  • poszerzające wiedzę na temat zmian klimatu za pośrednictwem strony www, Biuletynu Pobiedziskiego, działań aktywizujących, konkursów, szkoleń i warsztatów.

Celem projektu jest zwiększenie odporności gminy Pobiedziska na zmiany klimatyczne poprzez realizację inwestycji zielono-niebieskiej infrastruktury oraz poprawę świadomości ekologicznej i zachowań wśród mieszkańców na bardziej przyjazne.

W projekcie ujęto zadania: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW WOKÓŁ JEZIORA MAŁEGO W POBIEDZISKACH, BUDOWA PARKU MIEJSKIEGO, UTWORZENIE PARKU „MALUCHA”

  • połączenie „promenady” z ul. Kostrzyńską i Parkiem Miejskim,
  • wprowadzenie elementów zazieleniających obszary zabudowane poprzez wykonanie nasadzeń zieleni oraz utworzenie ogrodu społecznego, który będzie służył prowadzeniu działań edukacyjnych, zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i osób starszych,
  • tworzenie ekologicznych alternatyw dla poruszania się pojazdami silnikowymi poprzez budowę ciągu pieszo -rowerowego i ścieżki edukacyjnej,
  • zwiększanie efektywności energetycznej i udziału odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych do oświetlenia poprzez montaż oświetlenia solarnego przy deptaku stanowiącym połączenie „promenady” z ul. Kostrzyńską,

Projekt będzie realizowany przy wsparciu merytorycznym Partnera z Norwegii, z którym podpisano list intencyjny.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska
ul. Kościuszki 4
62-010 Pobiedziska

Odtwórz wideo
Przewiń na górę
pl_PLPolski
Skip to content