Gmina Pobiedziska otrzymała dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” dla przedsięwzięcia pn. „Zielono – niebieskie Pobiedziska”. Częścią tego przedsięwzięcia jest realizacja I części zadania inwestycyjnego pn. „Zielono – niebieskie Pobiedziska – łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków”, w ramach którego planowana jest budowa ciągu pieszo – rowerowego i ścieżki edukacyjnej, z wykorzystaniem oświetlenia solarnego, wprowadzeniem elementów małej retencji  i tworzeniem systemu zieleni miejskiej, poprzez wykonanie nowych nasadzeń wraz z umocnieniem skarpy.

W grudniu 2021r. wykonana została inwentaryzacja zieleni – w zakresie wycinki niezbędnej do realizacji projektu. W celu minimalizacji ilości drzew przeznaczonych do wycinki, korekcie poddano przebieg promenady.

Dzisiaj, 7.04.2022 r. przy Jeziorze Małym w Pobiedziskach, rozpoczynają się prace przygotowawcze na terenie skarpy zlokalizowanej między Szkołą Podstawową im. K. Odnowiciela w Pobiedziskach a jeziorem. Prace będą wykonywane przez pracowników Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o. i obejmą usunięcie drzew i krzewów, kolidujących z planowanym przebiegiem promenady oraz związanej z nią infrastruktury, na wykonanie których Gmina Pobiedziska uzyskała stosowne zezwolenia obejmujące:

  1.  Pozwolenie nr 22/AZ/2022 z dnia 18.03.2022 r. wydane przez Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu na prowadzenie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, zezwalające na usunięcie 21 szt. drzew (gat. robinia akacjowa) oraz 96m2 krzewów (gat. klon, olsza, robinia), rosnących na działce nr 113/2, 115/3 oraz 112/3, arkusz 26, obręb Pobiedziska.
  2. Pozwolenie nr 32/AZ/2022 z dnia 04.04.2022 r. wydane przez Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu na prowadzenie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, zezwalające na usunięcie 1 szt. drzewa (gat. robinia akacjowa), rosnącego na działce nr 112/3, arkusz 26, obręb Pobiedziska,
  3. Decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 25.03.2022r. na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do zwierząt objętych ochroną gatunkową nr WST.6401.163.2022.MT zezwalającą na odstępstwo od zakazów umyślnego chwytania, przetrzymywania oraz umyślnego przemieszczania z miejsc regularnego występowania na inne miejsca osobników ślimaka winniczka Helix pomatia,
  4. Decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 25.03.2022r. na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do zwierząt objętych ochroną gatunkową nr WST.6401.148.2022.MT zezwalającą na odstępstwo od zakazów niszczenia siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania oraz niszczenia, usuwania lub uszkadzania 1 gniazda sierpówki Streptopelia decaocto na terenie działki nr 112/3, arkusz 26, obręb Pobiedziska.

Przedmiotowe prace odbywać się będą pod nadzorem przyrodniczym oraz ornitologicznym, zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody oraz warunkami nałożonymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. W zamian za usunięte drzewa oraz krzewy po zakończeniu inwestycji zaplanowane są liczne nasadzenia rekompensacyjne.

Przewiń na górę
pl_PLPolski
Skip to content