W środę 17 listopada br. w Urzędzie Miasta i Gminy została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, reprezentowanym przez Dianę Piotrowską, p.o. Dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody i Leśnictwa a Gminą Pobiedziska reprezentowaną przez Sekretarza Gminy Pobiedziska/Zastępcę Burmistrza Artura Ostatkiewicza i Skarbnika Gminy Agatę Majcherczak. Beneficjenci złożyli podpisy pod umową w sprawie projektu „Zielono – niebieskie Pobiedziska”, z kwotą dofinansowania 3 551 375,90 zł współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021, realizowanego przy wsparciu merytorycznym Partnera z Norwegii INTBAU Norway.

Projekt kompleksowy zgłoszony przez Gminę Pobiedziska do konkursu „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach” obejmuje zarówno działania: adaptacyjne, mitygacyjne i działania edukacyjno-informacyjne. Tematyka działań edukacyjnych poświęcona jest zmianom klimatu i promowaniu dobrych praktyk w tym zakresie. Poprzez realizację zadań wpływających na zwiększenie powierzchni przepuszczalnych, zagospodarowanie wody opadowej i nasadzenia nastąpi zwiększenie odporności gminy na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu. Głównym celem projektu jest zwiększenie wiedzy na temat szkodliwych substancji, które wraz z opadami atmosferycznymi przenikają do ziemi i mogą mieć wpływ na zmiany klimatu i niszczenie ekosystemów.

W ramach projektu przewidziano zadania: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW WOKÓŁ JEZIORA MAŁEGO W POBIEDZISKACH, BUDOWA PARKU MIEJSKIEGO, UTWORZENIE PARKU „MALUCHA”.

 

  • połączenie „promenady” z ul. Kostrzyńską i Parkiem Miejskim,
  • wprowadzenie elementów zazieleniających obszary zabudowane poprzez wykonanie nasadzeń zieleni oraz utworzenie ogrodu społecznego, który będzie służył prowadzeniu działań edukacyjnych, zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i osób starszych,
  • tworzenie ekologicznych alternatyw dla poruszania się pojazdami silnikowymi poprzez budowę ciągu pieszo -rowerowego i ścieżki edukacyjnej,
  • zwiększanie efektywności energetycznej i udziału odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych do oświetlenia poprzez montaż oświetlenia solarnego przy deptaku stanowiącym połączenie „promenady” z ul. Kostrzyńską,
DZIAŁANIA ADAPTACYJNE:
z zakresu zielonej infrastruktury – tworzenie systemu zieleni miejskiej ( nasadzenia zieleni, ogrody deszczowe,) z zakresu niebieskiej infrastruktury gospodarowania wodą, renaturalizacja oraz zastosowanie nawierzchni przepuszczalnych.
 
DZIAŁANIA MITYGACYJNE:
promowanie jazdy na rowerze jako alternatywy dla przemieszczania się pojazdami silnikowymi, stworzenie infrastruktury w postaci stojaków do rowerów oraz promowanie tego sposobu transportu w konkursach, zastosowanie OZE w postaci lamp solarnych do oświetlenia i uzupełnienie tworzonych terenów zieleni.
 
DZIAŁANIA EDUKACYJNO-INFORMACYJNE
poszerzające wiedzę na temat zmian klimatu za pośrednictwem strony www, Biuletynu Pobiedziskiego, działań aktywizujących, konkursów, szkoleń i warsztatów.

Celem projektu jest zwiększenie odporności gminy Pobiedziska na zmiany klimatyczne poprzez realizację inwestycji zielono-niebieskiej infrastruktury oraz poprawę świadomości ekologicznej i zachowań wśród mieszkańców na bardziej przyjazne.

Formę działań edukacyjnych dobrano w taki sposób, aby stanowiła uzupełnienie działań inwestycyjnych oraz umożliwiła wykorzystanie także infrastruktury zielono-niebieskej, która zostanie wytworzona ( ścieżki rowerowe – inspiracja dla prac konkursowych, ścieżki dydaktyczne wykorzystywane do prowadzonych warsztatów, pieszych wycieczek dla dzieci przedszkolnych i szkolnych). Zakres tematyczny kampanii jest odpowiedzią na brak wiedzy mieszkańców, dotychczasowe kampanie realizowane na terenie gminy dotyczyły innych ekozagadnień. W ramach projektu zaplanowano realizację kompleksowych działań edukacyjno-informacyjnych podnoszących świadomość społeczną na temat zachodzących zmian klimatu, ich skutków i zagrożeń jak i źródeł jego finansowania. Szeroki zasięg kampanii umożliwi wykorzystanie strony www. Przewidziano działania aktywizujące społeczność, które pozwolą na naukę przez zabawę, w postaci konkursów dostosowanych do umiejętności i potrzeb grup wiekowych, czy integrujący piknik. Kształcenie i przekaz wiedzy w formie edukacji profilowanej zapewni atrakcyjny program warsztatów. Efektem działań będzie także zdobycie wiedzy przez Ekspertów, którzy będą mogli kontynuować działania edukacyjne, mobilizując społeczności lokalne do podejmowania działań adaptacyjnych i mitygacyjnych.

Odbiorcami działań są przede wszystkim mieszkańcy miasta i gminy Pobiedziska, a pośrednio turyści. Zarówno dostęp do nowo utworzonej infrastruktury, jak i udział w działaniach edukacyjnych będzie bezpłatny, co umożliwi każdemu mieszkańcowi na zdobycie wiedzy odnośnie zapobiegania i łagodzenia skutków zmian klimatu.

Przewiń na górę
pl_PLPolski
Skip to content